Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury w Uściu Gorlickim zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://gok.usciegorlickie.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej: 
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Monika Babula, adres poczty elektronicznej gok@usciegorlickie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 183530514. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Gminnej Biblioteki Publicznej  w Uściu Gorlickim, 38-315 Uście Gorlickie 267 (parter)

– do budynku prowadzą 2 wejścia: pierwsze od parkingu do strony drogi gminnej, drugie od parkingu zlokalizowanego równolegle do drogi powiatowej,

– wejście pierwsze od strony drogi gminnej jest na poziomie ulicy – próg pierwszych drzwi – następnie do wejścia prowadzą schody (4 stopnie),

 – wejście drugie (równoległe do drogi powiatowej) podjazd przystosowany dla osób na wózkach inwalidzkich;

 – nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,

– wejścia nie są zabezpieczone bramkami,

– w budynku brak jest windy,

– dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku,

– toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku,

– w pobliżu budynku wyznaczono miejsca parkingowe bez wydzielenia specjalnego miejsca dla osób niepełnosprawnych,

 do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,

– w budynku nie ma pętli indukcyjnych,

– w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury w Uściu Gorlickim

38-315 Uście Gorlickie 267

 E-mail:

gok@usciegorlickie.pl

Telefon:

18 353 05 14